Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
PRVA GODINA
1 BEZ401 Ekologija bilјaka 1 O 3 3 0 0 1 8
2 EKO402 Bioindikacije i biomonitoring 1 O 2 0 0 2 0 6
3 EKOI1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 2 2 0 0 0 6
4 EKOI1 Predmet izbornog bloka 1 1 IB 2 2 0 0 0 6
5 BEZ402 Ekologija životinja 2 O 3 3 0 0 1 8
6 EKO403 Hidrobiologija 2 O 2 2 0 0 0 6
7 EKO404 Fitogeografija 2 O 2 2 0 0 1 6
8 EKO405 Zoogeografija 2 O 2 2 0 0 0 6
9 EKOI2 Predmet izbornog bloka 2 2 IB 2 2 0 0 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 60
UKUPNO 20 18 0 2 4
  Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
DRUGA GODINA
10 BEZ501 Metodologija naučno-istraživačkog rada 3 O 4 4 0 0 0 12
11 EKO401 Konzervaciona biologija 3 O 3 2 0 0 1 7
12 EKO501 Zaštita biološke raznovrnosti 3 O 2 2 0 0 0 5
13 EKOI3 Predmet izbornog bloka  3 3 IB 2 2 0 0 0 6
14 EKOI3 Predmet izbornog bloka  3 3 IB 2 2 0 0 0 6
15 BEZ502 Studijski istraživački rad 4 O 0 0 15 0 0 12
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 48
UKUPNO 13 12 15 0
EKOS01 Terenska istraživanja u ekologiji** 2 O 3 3
UKUPNO Ukupno = 33 Ukupno = 30 Ukupno = 15 Ukupno = 2
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 80 1200
EKO503 Završni rad 4 O 12
Ukupno ESPB 120

** Izvodi se na kraju 2. semestra u okviru petodnevne terenske ekskurzije

Izborna nastava

Šifra   Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave  ESPB
P V SIR DON ESPB
Predmeti izbornog bloka 1.
1 EKOI11 Ekotoksikologija NS IB 2 2 0 0 6
2 EKOI12 Genotoksikologija NS IB 2 2 0 0 6
3 EKOI13 Hemija životne sredine SA IB 2 2 0 0 6
4 EKOI14 Limnologija SA IB 2 2 0 0 6
Predmeti izbornog bloka 2.
5 ekoi21 Zaštićene vrste i područja Srbije NS IB 2 2 0 0 5
6 EKOI22 Abiotička svojstva vodenih ekosistema SA IB 2 2 0 0 5
Predmeti izbornog bloka 3.
7 EKOI31 Vegetacija sveta NS IB 2 2 0 0 6
8 EKOI32 Globalna ekologija NS IB 2 2 0 0 6
9 ekoi33 Ekologija mikroorganizama NS IB 2 2 0 0 6
10 EKOi34 Urbana ekologija NS IB 2 2 0 0 6