Raspored predmeta po semestrima i godinama studija

  Časovi aktivne nastave ESPB
  Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta P SIR  
PRVA GODINA
1. Predmet izbornog bloka 1 I IB 5 15
2. Predmet izbornog bloka 2 I IB 5 15
3. SIR1 I 10 6
4. Predmet izbornog bloka 3 II IB 5 15
5.  SIR2 II 15 9
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
DRUGA  GODINA
1. Predmet izbornog bloka 4 III IB 5 15
2. Predmet izbornog bloka 5 III IB 5 15
3.  SIR3 III 10 6
4. Predmet izbornog bloka 6 IV IB 5 15
5.  SIR4 IV 15 9
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 40
TREĆA  GODINA
1.  SIR5 V 20 15
2.  SIR6 VI 20 15
Ukupno časova aktivne nastave = 120
Izrada doktorske  disertacije VI 30

Lista izbornih predmeta

R.b Šifra Naziv predmeta Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB Nastavnik/nastavnici na predmetu (Prezime, srednje slovo, ime)
Predmet izbornog bloka 1
1. F-301 Viši kurs kvantne mehanike IB 5 15 Nikolić R. Miroslav
2. F-343 Fizika čvrstog stanja IB 5 15 Pavlović T. Zoran
3. F-303 Fizika jonizovanih gasova IB 5 15 Marković Lj. Vidosab
4. F-304 Elementarni procesi u gasu IB 5 15 Gocić R. Saša
5. F-305 Fizika plazme IB 5 15 Dimitrijević  R. Dejan
6. F-338 Poglavlja didaktike i metodike fizike IB 5 15 Nešić D. Ljubiša
Predmet izbornog bloka 2
7. F-307 Principi kvantne teorije sudara IB 5 15 Mančev D. Ivan
8. F-308 Nelinearna elektrodinamika plazme IB 5 15 Hadžijevski R. Ljupčo
9. F-309 Viši kurs matematičke fizike IB 5 15 Đorđević S. Goran
10. F-310 Strukture atoma i molekula IB 5 15 Stevanović T. Ljiljana
11. F-311 Kosmička plazma IB 5 15 Gajić Ž. Dragan
12. F-312 Sistemi za akviziciju podataka IB 5 15 Aleksić S.Dejan
13. F-339 Poglavlja klasične fizike IB 5 15 Mančić M. Ana
Predmet izbornog bloka 3
14. F-313 Kinetička teorija plazme IB 5 15 Gajić Ž. Dragan
15. F-314 Sudarni i transportni procesi IB 5 15 Marković Lj. Vidosav
16. F-315 Teorija gravitacije IB 5 15 Nešić D. Ljubiša
17. F-316 Nelinearna dinamika IB 5 15 Maluckov A.Aleksandra
18. F-317 Fizička merenja i senzori IB 5 15 Pavlović T. Zoran
19. F-318 Elementi neravnotežne statističke fizike IB 5 15 Mančić M. Ana
20. F-340 Metodologija pedagoškog istraživanja u nastavi fizike IB 5 15 Nešić D. Ljubiša
Predmet izbornog bloka 4
21. F-319 Eksperimentalne metode fizike jonizovanih gasova IB 5 15 Stamenković N. Suzana
22. F-320 Modelovanje gasnih pražnjenja IB 5 15 Marković Lj. Vidosav
23. F-321 Elektron atomski sudarni procesi IB 5 15 Nikolić R. Miroslav
24. F-322 Sudari teških čestica IB 5 15 Mančev D. Ivan
25. F-323  Kosmologija IB 5 15 Nešić D. Ljubiša
26. F-324 Kvantna teorija polja IB 5 15 Sazdović T. Branislav
27. F-341 Poglavlja teorijske fizike IB 5 15 Đorđević S. Goran
Predmet izbornog bloka 5
28. F-325 Fizika elementarnih čestica IB 5 15 Popović S. dragan
29. F-326 Fizika električnih gasnih pražnjenja IB 5 15 Radović K. Miodrag
30. F-327 Dijagnostika gasnih pražnjenja IB 5 15 Radović K. Miodrag
31. F-329 Električni proboj gasova IB 5 15 Stamenković N. suzana
32. F-330 Fizika i tehnika solarne energetike IB 5 15 Pavlović M. Tomislav
33. F-342 Poglavlja istorije i filozofije fizike IB 5 15 Nikolić R. Miroslav
Predmet izbornog bloka 6
34. F-331 Kvantna teorija na nearhimedovim i deformisanim prostorima IB 5 15 Đorđević S. Goran
35. F-332 Kvantnomehaničke osnove kosmologije IB 5 15 Dugić M.Miroljub
36. F-333 Fizika obnovljivih izvora energije IB 5 15 Pavlović M. Tomislav
37. F-335 Fotonika IB 5 15 Stepić S. Milutin
38. F-336 Interakcija atoma sa elektromagnetnim poljem IB 5 15 Grozdanov Tasko
39. F-337 Modelovanje električnih proboja IB 5 15 Maluckov A. Čedomir
40. F-344 Laboratorijski eksperiment u nastavi fizike IB 5 15 Radović K. Miodrag
41. F-334 Primene jonizovanih gasova IB 5 15 Marković Lj. Vidosav