Šifra Naziv predmeta Sem Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. F-218 Odabrana poglavlјa teorijske fizike I O 3 2 0 6
2. F-219 Numeričke metode u fizici I O 2 2 0 6
3. I-01 Strukture podataka i algoritmi I O 3 0 3 6
4. Ifi1 Predmet izbornog bloka 1 I I 3/2/2 0/1/2 0/2/0 6
5. Ifi2 Predmet izbornog bloka  2 I I 2/2/2/2 2/1/2/2 0/2/0/0 6
6. Fi-01 Elektronika II O 2 1  2 6
7. I-02 Baze podataka II O 2 2 0 6
8. F-220 Odabrana poglavlјa eksperimentalne fizike O 2 0 2 6
9. Ifi3 Predmet izbornog bloka 3 II I 2/2/2/2 0/0/0/0 0/2/0/2 6
10. Ifi4 Predmet izbornog bloka 4 II I 2/2/2/2 0/2/1/2 0/0/1/0 6
Ukupno časova aktivne nastave:  41.5 60
Druga godina
1. Fi-02 Fizika elementarnih čestica III O 2 2 0 6
2. F-221 Uvod u nelinearnu dinamiku III O 2 2 0 6
3. I-03 Uvod u WEB programiranje III O 2 2 0 6
4. Ifi5 Predmet izbornog bloka 5 III I 2/2/2 0/2/0  2/0/2 6
5. Ifi6 Predmet izbornog bloka 6 III I 2/2/2 2/2/1 0/0/1 6
6. F-222 Vizuelna kvantna mehanika IV O 2 2  0 6
7. I-04 Softverski praktikum IV O 0 4 0 6
8. Ifi7 Predmet izbornog bloka 7 IV I 1/2/2 0/0/0 2/0/2 6
9. Studijski istraživački rad IV O 10 4
10. Diplomski rad IV O 8
Ukupno časova aktivne nastave:  26.5 60
Ukupno = 34.5 Ukupno = 20 Ukupno = 13.5
Ukupno časova aktivne nastave: 68
Ukupno ESPB  bodova 120

Izborna nastava

Šifra Naziv Semestar Predavanja Vežbe Drugi oblici
nastave (DON)
SIR ESPB
Fi-3 Pedagogija 1 3 0 0 0 6
Fi-4 Fizička i tehnička merenja 1 2 1 2 0 6
Fi-5 Opšta teorija relativnosti 1 2 2 0 0 6
F-248 Programski paketi u fizici 1 2 2 0 0 6
Fi-6 Fizika čvrstog stanja 1 2 1 2 0 6
Fi-7 Kvantna mehanika 1 2 2 0 0 6
F-249 Kvantna informatika 1 2 2 0 0 6
Fi-8 Osnove astrofizike 2 2 0 0 0 6
Fi-9 Osnove fizike jonizovanih gasova 2 2 0 2 0 6
Fi-10 Metodika nastave fizike 2 2 0 0 0 6
Fi-11 Savremene metode eksperimentalne fizike 2 2 0 2 0 6
Fi-12 Metodika rešavanja računskih zadataka 2 2 0 0 0 6
Fi-13 Atomska i molekularna fizika 2 2 2 0 0 6
Fi-14 Fizika senzora i pretvarača 2 2 1 1 0 6
Fi-15 Statistička fizika 2 2 2 0 0 6
Fi-16 Nastavna sredstva fizike 3 2 0 2 0 6
Fi-17 Teorija polјa 3 2 2 0 0 6
Fi-18 Automatsko upravlјanje 3 2 0 2 0 6
Fi-19 Fizika u školi 3 2 2 0 0 6
Fi-20 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema 3 2 2 0 0 6
Fi-21 Radijaciona fizika 3 2 1 1 0 6
Fi-22 Školska praksa 4 1 0 2 0 6
Fi-23 Istorija i filozofija fizike 4 2 0 0 0 6
Fi-24 Sistemi za akviziciju podataka 4 2 0 2 0 6