R.B. Šifra Naziv predmeta Semestar Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V Don
Prva godina
1. Pr-01 Fizička elektronika I SA O 3 1 2 6
2. F-212 Fizička i tehnička merenja I AO O 2 1 2 6
3. F-213 Fizika površina i tankih slojeva I TM O 2 0 2 6
4. Ipr1 Predmet izbornog bloka 1 I SA/NS/
AO
I 2/2/3 1/2/0 0/0/0 6
5. Ipr2 Predmet izbornog bloka  2 I NS/SA/
SA/NS
I 2/2/2/2 2/2/1/2 0/0/1/0 6
6. Pr-02 Atomska i molekularna fizika II SA O 2 2 0 6
7. F-214 Elektronika II SA O 2 1 2 6
8. F-215 Savremene metode eksperimentalne fizike II SA O 2 0 2 6
9. F-216 Osnove fizike jonizovanih gasova II NS O 2 0 2 6
10. Ipr3 Predmet izbornog bloka 3 II SA/SA/
TM
I 2/2/2 0/1/2 0/1/0 6
Ukupno časova aktivne nastave 34 60
Druga godina
1. F-209 Fizika čvrstog stanja III SA O 2 1 2 6
2. F-210 Osnove fizike plazme III TM O 2 2 0 6
3. Pr-05 Fizika elementarnih čestica III SA O 2 2 0 6
4. Ipr4 Predmet izbornog bloka 4 III SA/SA/
SA/SA
I 2/2/2/2 2/0/0/0 0/2/2/2 6
5. Ipr5 Predmet izbornog bloka 5 III SA/SA/
SA
I 2/2/2 1/0/2 1/1/0 6
6. F-217 Fizika materijala IV SA O 2 0 2 6
7. Ipr6 Predmet izbornog bloka 6 IV SA/SA/
SA/TM
I 2/2/2/2 2/1/0/0 0/1/0/0 6
8. Ipr7 Predmet izbornog bloka 7 IV SA/SA/
TM/SA
I 2/2/2/1 0/0/0/0 2/2/0/2 6
9. Sirpr Studijski istraživački rad IV O 10 4
10. ZRpr Diplomski rad IV O 8
Ukupno časova aktivne nastave  34.5 60
Ukupno = 36.5 Ukupno = 15.5 Ukupno = 16.5
Ukupno časova aktivne nastave 68.5
Ukupno ESPB  bodova 120

Izborna nastava

Šifra Naziv Semestar Predavanja Vežbe Drugi oblici
nastave (DON)
SIR ESPB
F-239 Osnove energetike 1 2 1 0 0 6
Pr-6 Teorijska mehanika 1 2 2 0 0 6
Pr-7 Pedagogija 1 3 0 0 0 6
Pr-8 Kvantna mehanika 1 2 2 0 0 6
Pr-9 Numeričke metode u fizici 1 2 2 0 0 6
Pr-10 Radijaciona fizika 1 2 1 1 0 6
Pr-11 Elektrodinamika 1 2 2 0 0 6
Pr-12 Metodika nastave fizike 2 2 0 0 0 6
F-240 Fizika senzora i pretvarača 2 2 1 1 0 6
Pr-13 Statistička fizika 2 2 2 0 0 6
Pr-14 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema 3 2 2 0 0 6
F-241 Automatsko upravlјanje 3 2 0 2 0 6
Pr-15 Nastavna sredstva fizike 3 2 0 2 0 6
F-242 Plazmene i laserske tehnologije 3 2 0 2 0 6
F-243 Primena plazme u nanotehnologijama 3 2 1 1 0 6
F-244 Nuklearna medicinska fizika 3 2 0 1 0 6
Pr-16 Fizika u školi 3 2 2 0 0 6
F-245 Fizika i tehnika vakuuma 4 2 2 0 0 6
F-246 Optoelektronika 4 2 1 1 0 6
Pr-17 Metodika rešavanja računskih zadataka 4 2 0 0 0 6
Pr-18 Osnove astrofizike 4 2 0 0 0 6
Pr-19 Fizika lasera 4 2 0 2 0 6
F-247 Sistemi za akviziciju podataka 4 2 0 2 0 6
Pr-20 Istorija i filozofija fizike 4 2 0 0 0 6
Pr-21 Školska praksa 4 1 0 2 0 6