Šifra Naziv predmeta S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1. F-105 Matematika 1 AO O 3 3 7
2. F-01 Fizika 1 AO O 3 1 7
3. H-100 Opšta hemija 1 TM O 5 2 2 10
4. IO31 Primena računara u hemiji 1 AO O 1 2 3
5. IBOH1 Predmet izbornog bloka 1 1 AO IB 3
6. H-101 Osnove neorganske hemije 2 NS O 4 1 2 9
7. H-102 Analitička hemija 1 2 NS O 4  1 3 9
8. H-103 Organska  hemija 1 2 TM O 5  1 9
9. H-104 Eksperimentalna organska hemija 2 TM O 1 4 3
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 51h15=765 ili 50 h15=750
DRUGA GODINA
1. H-105 Analitička hemija 2 3 NS O 2 5 6
2. H-106 Fizička hemija 1 3 NS O 2 2 5
3. H-107 Organska hemija 2 3 NS O 4 1 8
4. H-108 Struktura atoma i molekula 3 NS O 4 2 7
5. IBOH2 Predmet izbornog bloka 2 3 AO IB 4
6. H-109 Analitička hemija 3 4 NS O 2 3 5
7. H-110 Fizička hemija 2 4 NS O 4 2 7
8. H-111 Hemija prelaznih metala sa koordinacionom hemijom 4 TM O 4 1 1 7
9. H-112 Preparativna organska hemija 4 SA O 1 5 3
10. IBOH3 Predmet izbornog bloka 3 4  SA IB 4
11. IBOH4 Predmet izbornog bloka 4 4  SA IB 1 2 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 54h15 = 810
TREĆA GODINA
1. H-113 Instrumentalna analitička hemija 5 SA O 4  1 3 8
2. H-114 Hemija prirodnih proizvoda 5 NS O 4 4 8
3. H-115 Osnove industrijske hemije 5 NS O 4 1 6
4. H-116 Osnove hemije životne sredine 5 NS O 2 1 4
5. IBOH5 Predmet izbornog bloka 5 5 TM, SA,NS IB 2 2 4
IBOH5 Predmet izbornog bloka 5 5 TM, SA,NS IB 2  1 1 4
6. H-117 Instrumentalne metode u organskoj hemiji 6 SA O 4 4 7
7. H-118 Biohemija 6 NS O 3 2 5
8. IBOH6 Predmet izbornog bloka 6 6 SA, NS  IB 2 2 5
9. IBOH7 Predmet izbornog bloka 7 6 TM, SA  IB 2 2 5
10 IBOH8 Predmet izbornog bloka 8 6  SA IB 2  1 1 4
IBOH8 Predmet izbornog bloka 8 6  SA IB 2  2 4
11. IBOH9 Predmet izbornog bloka 9 6 TM, SA  IB 2 2 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija 57H15 = 855

Izborna nastava

  Šifra Naziv predmeta Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON SIR
Predmeti izbornog bloka 1.
1 H-119 Istorija hemije AO I 2 0 0 3
2 O-05 Engleski jezik AO I 1 2  0 3
Predmeti izbornog bloka 2.
1 H-120 Osnovi mineralogije AO I 2 1 0 4
2 H-121 Statistička obrada rezultata AO I 2 1 0 4
Predmeti izbornog bloka 3.
1 H-122 Nomenklatura u organskoj hemiji SA I 2 1 0 4
2 H-123 Neorganske sirovine i materijali SA I 2  0 1 4
Predmeti izbornog bloka 4.
1 H-124 Odabrana poglavlјa volumetrijske analize SA I 1 2 4
2 H-125 Priprema složenih uzoraka za analizu SA I 1 2 4
Predmeti izbornog bloka 5.
1 H-126 Prehrambena neorganska hemija TM, NS, SA I 2 0 2 4
2 H-127 Prehrambeni aditivi TM, NS, SA I 2 1 1 4
Predmeti izbornog bloka 6.
1 H-128 Hemodinamika zagađujućih supstanci NS, SA I 2 0 2 5
2 H-129 Farmaceutska hemija NS, SA I 2 0 2 5
Predmeti izbornog bloka 7.
1 H-130 Korozija i zaštita metala TM, SA I 2  0 2 5
2 H-131 Osnovi kontrole kvaliteta u analitičkoj laboratoriji TM, SA I 2 0 2 5
Predmeti izbornog bloka 8.
1 H-132 Molekulski spektri SA I 2 1 1 4
2 H-133 Organska hemija u pojavama oko nas SA I 2 2 0 4
Predmeti izbornog bloka 9.
1 H-134 Osnove tehnologije materijala TM, SA I 2 0 2 4
2 H-135 Prehrambena organska hemija TM, SA I 2 0 2 4