Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V SIR DON
Prva godina
1. F-201 Teorijska mehanika I O 2 2 0 6
2. F-202 Kvantna mehanika I O 2 2 0 6
3. F-203 Elektrodinamika I O 2 2 0 6
4. F-204 Fizička elektronika I O 3 1 2 6
5. Iop1 Predmet izbornog bloka 1 I I 3/2/2 0/1/2 0/2/0 6
6. Iop2 Predmet izbornog bloka 2 II I 2/2/2/2 0/2/0/1 0/0/2/2 6
8 F-205 Atomska i molekularna fizika II O 2 2 0 6
9. F-206 Statistička fizika II O 2 2 0 6
10. F-207 Fizika jonizovanih gasova II O 2 0 2 6
11. F-226 Osnove astrofizike II O 2 2 0 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 29.5
Druga godina
1. F-208 Fizika čvrstog stanja III O 2 1 2 6
2. F-209 Osnove fizike plazme III O 2 2 0 6
3. F-210 Fizika elementarnih čestica III O 2 2 0 6
4. Iop3 Predmet izbornog bloka 3 III I 2/2/2/2 2/2/0/2 0/0//2/0 6
5. Iop4 Predmet izbornog bloka 4 III I 2/2/2/2 2/1/2/2 0/1/0/0 6
6. F-214 Istorija i filozofija fizike IV O 2 0 0 6
7. Iop5 Predmet izbornog bloka 5 IV I 2/2/2 0/0/2 0/0/0 6
8. Iop6 Predmet izbornog bloka 6 IV I 1/2/2/2 0/0/2/0 2/0/0/2 6
9. Sirop Studijski istraživački rad IV O 10 4
10. ZRop Završni rad IV O 10
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 34
Ukupno = 24.5 Ukupno = 19.5 Ukupno =
10
Uku
pno
=
9.5
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  = 63.5
Ukupno ESPB 120

Izborna nastava

Šifra Naziv Semestar Predavanja Vežbe Drugi oblici
nastave (DON)
SIR ESPB
O-01 Pedagogija 1 3 0 0 0 6
Op-1 Fizička i tehnička merenja 1 2 1 2 0 6
F-223 Opšta teorija relativnosti 1 2 2 0 0 6
F-224 Metodika nastave fizike 2 2 0 0 0 6
F-225 Simetrije u fizici 2 2 2 0 0 6
Op-2 Savremene metode eksperimentalne fizike 2 2 0 2 0 6
Op-3 Elektronika 2 2 1 2 0 6
F-227 Nastavna sredstva fizike 3 2 2 0 0 6
F-228 Modelovanje i simulacija fizičkih sistema 3 2 2 0 0 6
F-229 Teorija polјa 3 2 2 0 0 6
Op-4 Plazmene i laserske tehnologije 3 2 0 2 0 6
F-230 Fizika u školi 3 2 2 0 0 6
F-231 Radijaciona fizika 3 2 1 1 0 6
Op-5 Numeričke metode u fizici 3 2 2 0 0 6
Op-6 Uvod u nelinearnu dinamiku 3 2 2 0 0 6
F-232 Metodika rešavanja računskih zadataka 4 2 0 0 0 6
F-233 Planetologija 4 2 0 0 0 6
F-234 Interakcija laserskog zračenja sa plazmom 4 2 2 0 0 6
F-235 Školska praksa 4 1 0 2 0 6
F-236 Zvezde i zvezdani sistemi 4 2 0 0 0 6
F-237 Uvod u kvantnu optiku 4 2 2 0 0 6
F-238 Fizika lasera 4 2 0 2 0 6