R. br. Šifra
predmeta
Naziv predmeta Semestar Broj
časova
ESPB
PRVA GODINA
1 G201 Prostorno planiranje I 3+3 9
2 G301 Izborni predmet A I 2+2 6
3 G202 Zaštita životne sredine I 3+3 9
4 G302 Izborni predmet B I 2+2 6
5 G203 Tematsko kartiranje II 2+2 7
6 G204 Politička geografija II 2+2 7
7 G205 Stanovništvo sveta II 3+2 7
8 G303 Izborni predmet V II 3+1 6
9 Praktična nastava II 0+3 3
Ukupno časova aktivne nastave 40
Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
10 G217 Psihologija III 3+1 7
11 G207 Regionalna geografija Srbije I III 3+3 8
12 G304 Izborni predmet bloka G III 3+2 7
13 G305 Izborni predmet bloka D III 3+2 6
14 G306 Izborni predmet bloka Đ IV 2+2 6
15 G223 Metodologija naučno-istraživačkog rada IV 2+2 4
16 G209 GIS IV 3+2 4
17 G210 Studijski istraživački rad IV 0+2 2
18 G211 Regionalna geografija Srbije II IV 3+2 4
19 G212 Završni rad IV 0+0 12
Ukupno časova aktivne nastave 40
Ukupno ESPB 60

Izborna nastava na studijskom programu Geografija

Red.
br.
Šifra predmeta Izborna grupa Naziv predmeta Sem. ESPB Oblast
1 G213 A Turističko-geografske regije sveta I 6 Geografija
2 G214 Didaktičke inovacije I 6 Pedagogija
3 G215 B Astronomija I 6 Fizika
4 G216 Nacionalni parkovi I 6 Geografija
5 G206 V Svetska privreda II 6 Geografija
6 G218 Nastavne strategije u izučavanju geografije II 6 Geografija
7 G219 G Nacionalna turistička geografija III 7 Geografija
8 G220 Engleski jezik II III 7 Anglistika
9 G221 D Urbana ekologija III 6 Biologija
10 G222 Kulturno-istorijske osnove Srbije III 6 Istorija
11 G208 Đ Regionalna geografija Balkanskog poluostrva IV 6 Geografija
12 G224 Fizika okoline IV 6 Fizika