R. br. Šifra predmeta Naziv predmeta Semestar Broj časova ESPB
PRVA GODINA
1 G251 Uvod u ekonomiju I 3+2 6
2 G252 Osnove turizma I 2+2 6
3 G253 Geografija turističkih naselјa I 2+2 6
4 G254 Engleski jezik II I 2+2 6
5 G 307 Izborni predmet bloka A I 2+1 6
6 G255 Ekonomika turizma II 2+2 5
7 G256 Turističko uređenje prostora II 2+1 5
8 G257 Banjski turizam II 2+1 5
9 G308 Izborni predmet bloka B II 2+1 6
10 G309 Izborni predmet bloka V II 2+2 6
11 Praktična nastava II 0+3 3
Ukupno časova aktivne nastave 40
Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
12 G261 Menadžment turističke privrede III 3+3 7.5
13 G263 Turističke agencije i turoperatori III 3+3 7.5
14 G 310 Izborni predmet bloka G III 3+2 7.5
15 G 311 Izborni predmet bloka D III 2+2 7.5
16 G264 Turističko-geografske regije sveta IV 2+2 3
17 G265 Turizam i zaštita životne sredine IV 2+1 3
18 G266 GIS IV 2+2 2
19 G267 Nacionalna turistička geografija IV 2+2 3
20 G 312 Izborni predmet bloka Đ IV 2+0 6
21 G268 Studijski istraživački rad IV 0+3 1
22 G269 Završni rad IV 0+0 12
Ukupno časova aktivne nastave 43
Ukupno ESPB 60

Izborna nastava na studijskom programu Turizam

Red.
br.
Šifra predmeta Izborna grupa Naziv predmeta Sem. ESPB Oblast
1 G270 A Ekonomika i organizacija preduzeća I 6 Ekonomija
2 G271 Francuski jezik II I 6 Lingvistika
3 G272 B Nacionalni parkovi II 6 Geografija
4 G273 Hotelijerstvo II 6 Geografija
5 G274 V Kulturno istorijske osnove Srbije II 6 Istorija
6 G275 Fizika okoline II 6 Fizika
7 G276 G Urbana ekologija III 7.5 Biologija
8 G277 Ruralna ekologija III 7.5 Biologija
9 G278 D Tematsko kartiranje III 7.5 Kartografija
10 G279 Menadžment i marketing turističke destinacije III 7.5 Ekonomija
11 G280 Đ Metodologija NIR-a IV 6 Geografija
12 G281 Ljudski resursi u turizmu IV 6 Ekonomija