R. br. Šifra
predmeta
Naziv predmeta Semestar Broj
časova
ESPB
PRVA GODINA
1 G101 Uvod u geografiju I 2+1 4
2 G102 Matematička geografija I 2+2 7
3 G103 Geologija sa petrografijom I 3+3 7
4 G104 Nacionalna ekonomija I 2+2 6
5 G315 Izborni predmeti bloka A I 3+2 6
6 G105 Kartografija II 3+3 7
7 G106 Geološki resursi II 2+2 5
8 G107 Informatika II 3+2 5
9 G108 Engleski jezik II 2+0 4
10 G316 Izborni predmet grupe B II 2+2 6
11 Praktična nastava II 0+3 3
Ukupno časova aktivne nastave 46
Ukupno ESPB 60
DRUGA GODINA
12 G109 Klimatologija III 3+3 6
13 G110 Biogeografija III 2+1 6
14 G111 Geografija stanovništva III 2+2 6
15 G112 Geografija zemlјišta III 2+1 6
16 G317 Izborni predmet bloka V III 2+1 6
17 G113 Hidrologija IV 3+3 7
18 G114 Geomorfologija IV 3+3 8
19 G115 Geografija naselјa IV 3+2 6
20 G318 Izborni predmet bloka G IV 3+0 6
21 Praktična nastava IV 0+3 3
Ukupno časova aktivne nastave 42
Ukupno ESPB 60
TREĆA GODINA
22 G116 Metodika nastave geografije V 2+2 6
23 G117 Industrijska geografija V 2+1 4
24 G118 Geografija Srbije I V 2+2 4
25 G319 Izborni predmet bloka D V 2+1 6
26 G119 Regionalna geografija I V 2+2 5
27 G120 Turistička geografija V 2+2 5
28 G320 Izborni predmet Đ VI 2+2 6
29 G121 Regionalna geografija II VI 2+2 4
30 G122 Geografija Srbije II VI 2+2 5
31 G123 Metodika praktične nastave geografije VI 2+5 8
32 G124 Agrarna geografija VI 2+1 4
33 Praktična nastava VI 0+3 3
Ukupno časova aktivne nastave 47
Ukupno ESPB 60
Izborni predmeti
R. br. Šifra
predmeta
Naziv predmeta Semestar Broj
časova
ESPB Oblast
1 G131 A Geometrija I 6 Matematika
2 G132 Poslovna matematika I 6 Matematika
3 G133 B Fizika II 6 Fizika
4 G134 Francuski jezik II 6 Lingvistika
5 G135 V Pedagogija III 6 Pedagogija
6 G136 Geografija lokalne sredine III 6 Geografija
7 G137 G Statistika IV 6 Matematika
8 G138 Geohemija IV 6 Hemija
9 G139 D Nacionalna hidrologija V 6 Geografija
10 G140 Nacionalna istorija V 6 Istorija
11 G141 Đ Poslovna statistika VI 6 Matematika
12 G142 Kulturno-istorijske osnove turizma VI 6 Istorija