Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave ESPB
P V DON Ostali časovi
PRVA GODINA
1 M501 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi prvi O 45 30 0 0 7.5
2 M502 Teorija operatora prvi O 45 30 0 0 7.5
3 M503 Osnovi Furijeove analize prvi O 45 30 0 0 7.5
4 M504 Teorija verovatnoća prvi O 45 30 0 0 7.5
5 M505 Parcijalne diferencijalne jednačine drugi O 45 30 0 0 7.5
6 M506 Klasična teorijska fizika drugi O 45 30 0 0 7.5
7 M507 Izborni predmet 1 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) drugi I 45 30 0 0 7.5
8 M508 Izborni predmet 2 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) drugi I 45 30 0 0 7.5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 60 ESPB
DRUGA GODINA
9 M509 Kvantna mehanika treći O 45 30 0 0 7.5
10 M510 Neograničeni operatori matematičke fizike treći O 45 30 0 0 7.5
11 M511 Izborni predmet 3 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) treći I 45 30 0 0 7.5
12 M512 Izborni predmet 4 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) treći I 45 30 0 0 7.5
13 M513 Izborni predmet 5 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) četvrti I 45 30 0 0 6
14 M514 Izborni predmet 6 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) četvrti I 45 30 0 0 6
15 M515 Stručna praksa četvrti O 60 6
16 M516 Studijski istraživački rad četvrti O 150 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =660 52 ESPB
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =1260
17 M517 Završni rad (Master rad) 8
Ukupno ESPB bodova 120
Tabelu modifikujte u zavisnosti od broja godina i semestara trajanja sudijskog programa i predmeta koje unosite, koristeći insert mod. Možete uneti i druge podatke koji su relevantni za studijski program. Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli. Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove S-semestar u kome je predmet Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module,  OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula  Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti  studijskog programa) Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja modula. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.  Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove nastave uneti u skladu sa uputstvima 2007. i podacima koji se daju u Knjizi predmeta. Časove brojčano uvek izraziti na nedelјnom nivou, neophodno da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način. Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedelјno. Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou.  Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu. Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.
IZBORNI PREDMETI (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)
7 M507 Izborni predmet 1 M551 Teorija aproksimacija i kvadraturne formule I 45 30 0 0 7.5
M552 Tenzorski račun
8 M508 Izborni predmet 2 M553 Diferencijalna geometrija I 45 30 0 0 7.5
M554 Stohastički procesi
11 M511 Izborni predmet 3 M555 Integralne jednačine i specijalne funkcije I 45 30 0 0 7.5
M556 Teorija grupa i primene
12 M512 Izborni predmet 4 M557 Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina I 45 30 0 0 7.5
M558 Algebre operatora u kvantnoj mehanici
13 M513 Izborni predmet 5 M559 Opšta teorija relativnosti I 45 30 0 0 6
M560 Matematički metodi nelinearne dinamike
14 M514 Izborni predmet 6 M561 Simetrije u fizici I 45 30 0 0 6
M562 Atomska i molekularna fizika