Š Naziv predmeta S Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON    
PRVA GODINA
1 M401 Teorija verovatnoća prvi O 45 30 0 0 7.5
2 M402 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi prvi O 45 30 0 0 7.5
3 M403 Teorija operatora prvi O 45 30 0 0 7.5
4 M404 Izborni predmet 1
(student bira jedan od ponuđena dva predmeta)
prvi I 45 30 0 0 7.5
5 M405 Algebarske strukture drugi O 45 30 0 0 7.5
6 M406 Diferencijalna geometrija drugi O 45 30 0 0 7.5
7 M407 Parcijalne diferencijalne jednačine drugi O 45 30 0 0 7.5
8 M408 Kompleksna analiza drugi O 45 30 0 0 7.5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 60 ESPB
DRUGA GODINA
9 M409 Neeuklidske geometrije treći O 45 30 0 0 7.5
10 M410 Algebarska topologija treći O 45 30 0 0 7.5
11 M411 Izborni predmet 2
(student bira jedan od ponuđena dva predmeta)
treći I 45 30 0 0 7.5
12 M412 Izborni predmet 3
(student bira jedan od ponuđena dva predmeta)
treći I 45 30 0 0 7.5
13 M413 Izborni predmet 4
(student bira jedan od ponuđena dva predmeta)
četvrti I 45 30 0 0 6
14 M414 Izborni predmet 5
(student bira jedan od ponuđena dva predmeta)
četvrti I 45 30 0 0 6
15 M415 Školska praksa četvrti O 60 6
16 M416 Studijski istraživački rad četvrti O 150 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =660 52 ESPB
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =1260
17 M417 Završni rad (Master rad) 8
Ukupno ESPB bodova 120
Tabelu modifikujte u zavisnosti od broja godina i semestara trajanja sudijskog programa i predmeta koje unosite, koristeći insert mod. Možete uneti i druge podatke koji su relevantni za studijski program. Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli.
Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove
S-semestar u kome je predmet
Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni
Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module,  OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti  studijskog programa)
Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja modula. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.
Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove nastave uneti u skladu sa uputstvima 2007. i podacima koji se daju u Knjizi predmeta. Časove brojčano uvek izraziti na nedelјnom nivou, neophodno da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način. Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedelјno.
Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou.
Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu.
Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.
IZBORNI PREDMETI (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)
4 M404 Izborni predmet 1 M451 Osnovi Furijeove analize I 45 30 0 0 7.5
M452 Teorija fiksne tačke i primene
11 M411 Izborni predmet 2 M453 Metodika nastave matematike I 45 30 0 0 7.5
M454 Mera i integracija
12 M412 Izborni predmet 3 M455 Teorija skupova I 45 30 0 0 7.5
M456 Banahove algebre i spektri
13 M413 Izborni predmet 4 M457 Stohastički procesi I 45 30 0 0 6
M458 Uopšteni inverzi
14 M414 Izborni predmet 5 M459 Mere nekompaktnosti i primene I 45 30 0 0 6
M460 Matematička logika