Šifra Naziv predmeta Semestar Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 M601 Teorija verovatnoća prvi O 45 30 0 0 7.5
2 M602 Multivarijaciona analiza prvi O 45 30 0 0 7.5
3 M603 Statistički softver prvi O 45 30 0 0 7.5
4 M604 Izborni predmet 1 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) prvi I 45 30 0 0 7.5
5 M605 Stohastički procesi drugi O 45 30 0 0 7.5
6 M606 Vremenski nizovi drugi O 45 30 0 0 7.5
7 M607 Aktuarska matematika drugi O 45 30 0 0 7.5
8 M608 Izborni predmet 2 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) drugi I 45 30 0 0 7.5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 60 ESPB
DRUGA GODINA
9 M609 Izborni predmet 3 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) treći I 45 30 0 0 7.5
10 M610 Izborni predmet 4 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) treći I 45 30 0 0 7.5
11 M611 Izborni predmet 5 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) treći I 45 30 0 0 7.5
12 M612 Izborni predmet 6 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) treći I 45 30 0 0 7.5
13 M613 Izborni predmet 7 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) četvrti I 45 30 0 0 6
14 M614 Izborni predmet 8 (student bira jedan od ponuđena dva predmeta) četvrti I 45 30 0 0 6
15 M616 Stručna praksa četvrti O 60 6
16 M617 Studijski istraživački rad četvrti O 150 4
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =660 52 ESPB
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija  =1260
17 M618 Završni rad (Master rad) 8
Ukupno ESPB bodova 120
Tabelu modifikujte u zavisnosti od broja godina i semestara trajanja sudijskog programa i predmeta koje unosite, koristeći insert mod. Možete uneti i druge podatke koji su relevantni za studijski program. Samu tabelu možete da organizujete i drugačije, ili da je date u nekom drugom elektronskom formatu ali je uvek neophodno prikazati podatke koji su navedeni u ovoj tabeli. Š-šifra predmeta koja se zadaje na nivou ustanove S-semestar u kome je predmet Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM- teorijsko metodološki, NS-naučno stručni , US- umetničko stručni, SA-stručno aplikativni Status predmeta: O-obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module,  OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula  Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti  studijskog programa) Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja modula. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.  Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove nastave uneti u skladu sa uputstvima 2007. i podacima koji se daju u Knjizi predmeta. Časove brojčano uvek izraziti na nedelјnom nivou, neophodno da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način. Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedelјno. Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou.  Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu. Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.
IZBORNI PREDMETI (student bira jedan od dva ponuđena predmeta)
4 M604 Izborni predmet 1 M651 Finansijska matematika I 45 30 0 0 7.5
M652 Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi
8 M608 Izborni predmet 2 M653 Parcijalne diferencijalne jednačine I 45 30 0 0 7.5
M654 Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata
9 M609 Izborni predmet 3 M655 Metode funkcionalne analize u ekonomiji I 45 30 0 0 7.5
M656 Metodika nastave matematike
10 M610 Izborni predmet 4 M657 Finansijsko modeliranje 1 I 45 30 0 0 7.5
M658 Teorija masovnog opsluživanja
11 M611 Izborni predmet 5 M659 Teorija operatora I 45 30 0 0 7.5
M660 Teorija rizika
12 M612 Izborni predmet 6 M661 Teorija odlučivanja I 45 30 0 0 7.5
M662 Regresiona analiza u finansijama
13 M613 Izborni predmet 7 M663 Stohastički dinamički sistemi I 45 30 0 0 6
M664 Finansijsko modeliranje 2
14 M614 Izborni predmet 8 M665 Statistička kontrola kvaliteta I 45 30 0 0 6
M666 Ekonometrija