Ovaj studijski program ne sadrži izborna područja. Dakle, ceo studijski program je jedan modul.
Struktura studijskog programa je linearna. Student je u obavezi da na 5 pozicija odabere 1 izborni predmet (od ponuđena 2). Fakultet se obavezuje da će izvoditi nastavu za oba predmeta, bez obzira na broj prijavlјenih kandidata.

  Šifra
predmeta
Naziv
predmeta
S Tip Status predmeta Časovi aktivne nastave Ostali časovi ESPB
P V DON
PRVA GODINA
1 M101 Matematička logika i teorija skupova prvi Ao O 30 30 0 0 7
2 M102 Matematička analiza 1 prvi Ao O 45 45 0 0 8
3 M103 Uvod u algebarske strukture prvi Ns O 45 45 0 0 8
4 M104 Teorija brojeva i polinoma prvi Sa O 45 30 0 0 7
5 M105 Matematička analiza 2 drugi Tm O 45 45 0 0 8
6 M106 Elementarna matematika 2 drugi Tm O 30 30 0 0 7
7 M107 Linearna algebra drugi Ao O 45 45 0 0 8
8 M108 Analitička geometrija drugi Sa O 45 30 0 0 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 630
DRUGA GODINA
9 M201 Matematička analiza 3 treći Ns O 45 45 0 0 8
10 M202 Uvod u numeričku analizu treći Sa O 30 30 0 0 7
11 M203 Geometrija treći Tm O 45 45 0 0 8
12 M204 Izborni predmet 1 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta) treći Tm, Ns I 30 30 0 0 7
13 M205 Matematička analiza 4 četvrti Ns O 45 45 0 0 8
14 M206 Teorija mera i integrala četvrti Ns O 30 30 0 0 7
15 M207 Uvod u verovatnoću četvrti Sa O 45 45 0 0 8
16 M208 Izborni predmet 2 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta) četvrti Tm,
Ns
I 30 30 0 0 7
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
TREĆA GODINA
17 M301 Matematička statistika peti Sa O 45 45 0 0 7
18 M302 Uvod u kompleksnu analizu peti Ns O 45 45 0 0 8
19 M303 Uvod u topologiju peti Ns O 45 45 0 0 8
20 M304 Izborni predmet 3 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta) peti Sa, Sa I 30 30 0 0 7
21 M305 Uvod u diferencijalne jednačine šesti Sa O 45 45 0 0 7.5
22 M306 Funkcionalna analiza šesti Ns O 45 45 0 0 7.5
23 M307 Izborni predmet 4 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta) šesti Ao, Ao I 45 0 0 0 5
24 M308 Izborni predmet 5 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta) šesti Ao, Ao I 45 0 0 0 5
25 M309 Izborni predmet 6 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta) šesti Sa, Sa I 30 30 0 0 5
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 660
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 1890
Ukupno ESPB bodova 180
S-semestar u kome je predmet
Tip predmeta: AO – Akademsko-opšteobrazovni, TM – teorijsko metodološki, NS – naučno stručni , US – umetničko stručni, SA -stručno aplikativni
Status predmeta: O – obavezni, IB-izborni blok, OZ-obavezni zajednički za više modula, ako program ima module IBZ-izborni zajednički za više modula, ako program ima module, OM-obavezni za modul, IBM-izborni blok modula
Časovi aktivne nastave: P-predavanja, V-vežbe, DON- Dugi oblici nastave (laboratorijke vežbe, seminari i dr. u zavisnosti od specifičnosti studijskog programa)
Unose se svi časovi aktivne nastave za dati studijski program, i svako pojedinačno studijsko područje-modul ako se program sastoji od više izbornih područja modula. Ako ima predmeta koji su zajednički za više sudijskih programa, to se označava u Knjizi predmeta.
Predmet izbornog bloka, označava samo mesto u planu na kome se iz izbornog bloka, grupe predmeta bira izborni predmet. Časove nastave uneti u skladu sa uputstvima 2007. i podacima koji se daju u Knjizi predmeta. Časove brojčano uvek izraziti na nedelјnom nivou, neophodno da u kompletnom dokumentu budu izraženi na isti način. Minimalni broj časova aktivne nastave na godini studija mora biti 20 nedelјno.
Minimalni broj ESPB bodova mora biti 60 na godišnjem nivou.
Stručna praksa i završni rad ako postoje u studijskom programu ne spadaju u aktivnu nastavu.
Ostali časovi su časovi koji se predviđaju za stručnu praksu i druge specifične oblike nastave, ne spadaju u časove aktivne nastave.

Izborni predmeti

Izborni predmet 1 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta)

M204 M151 Elementarna matematika 1 treći Tm I 30 30 0 0 7
M152 Konačno dimenzionalni vektorski prostori treći Ns I 30 30 0 0 7

Izborni predmet 2 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta)

M208 M153 Elementarna geometrija četvrti Tm I 30 30 0 0 7
M154 Metrički prostori i Riman–Stiltjesov integral četvrti Ns I 30 30 0 0 7

Izborni predmet 3 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta)

M304 M155 Finansijska matematika peti Sa I 30 30 0 0 7
M156 Uvod u programiranje peti Sa I 30 30 0 0 7

Izborni predmet 4 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta)

M307 O-02 Pedagogija šesti Ao I 45 0 0 0 5
M158 Istorija i filozofija matematike šesti Ao I 45 0 0 0 5

Izborni predmet 5 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta)

M308 O-01 Psihologija Šesti Ao I 45 0 0 0 5
O-03 Engleski jezik Šesti Ao I 45 0 0 0 5

Izborni predmet 6 (Student bira jedan od ponuđena dva predmeta)

M309 M161 Programski paketi u nastavi matematike Šesti Sa I 30 30 0 0 5
M162 Metodi nacrtne geometrije Šesti Sa I 30 30 0 0 5