07.09.2018

Obuka za savetnika za hemikalije

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NIŠU organizuje

OBUKU ZA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

Obuka za savetnika za hemikalije će biti održana 5, 6, 7, 13. i 14. oktobra  2018. godine u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Višegradska 33.

 Preliminarna prijava treba da sadrži

– Fotokopiju fakultetske diplome

– Fotokopiju lične karte

– Popunjenu prijavu.

Rok za podnosenje preliminarnih prijava: 25.9.2018.

Ukoliko bude dovoljan broj zainteresovanih  polaznika kandidati će biti o tome obavešteni 27.9.2018., te će nakon toga izvršiti uplatu i dostaviti fotokopiju potvrde o uplati školarine.

Način prijavljivanja kandidata:
– elektronskom poštom na adresu: violetamitic@yahoo.com (poslati skenirana dokumenta koja su potrebna za prijavu)
– poštom ili faksom, na adresu Prirodno-matematički fakultet, Višegradska 33, 18 000 Niš, sa naznakom – Prijava za obuku za savetnika za hemikalije (poslati navedena dokumenta)

Cena obuke je 50 000 dinara, za fizička lica je moguće plaćanje u dve rate – polovina prilikom prijave, a druga polovina pred polaganje ispita. Cena obuhvata 40 časova predavanja raspoređenih u navedenim terminima, odgovarajući materijal neophodan za pripremu ispita, kao i  polaganje ispita.  Uplate se vrše na žiro račun Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu

840-1789666-80 poziv na broj 136

Ispit će se održati najranije mesec dana nakon završetka obuke, a najkasnije tri meseca nakon završetka obuke. Ispit se polaže pismeno i potrebno je da se polože obe tematske oblasti tako što će biti tačno odgovoreno na više od 60% postavljenih pitanja. Na ispitu je dozvoljeno korišćenje štampanog materijala kao literature u elektronskom obliku.

 

Odobrenje za vršenje obuke: 
Rešenje Agencije za hemikalije Republike Srbije
(Broj: 153-01-00008/2015-19 od 23. jula 2015. godine)

U skladu sa Pravilnikom o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije („Sl. glasnik RS“, br. 13/11 i 28/11) savetnik za hemikalije može biti lice koje ima:
– stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama, na kojima je u okviru studijskog programa ostvario iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije najmanje 40 bodova utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje,
– završenu obuku za savetnika,
– položen ispit za savetnika.

Kontakt osoba 
Prof. dr Violeta Mitić
violetamitic@yahoo.com
0628049244     0631094273

PRIJAVA

Računarski centar